12. rujna 2008.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» br. 76/07) i članka 39. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 16/05 i 12/07), Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica Zaključkom sa 22. sjednice od od 11. rujna 2008. godine, objavljuje J A V N U R A S P R A V U O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA

1. Prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica stavlja se na javni uvid.

2. Javni uvid u prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica održat će se u trajanju od 30 dana od 22. rujna 2008. godine do 22. listopada 2008. godine. Javni uvid održat će se u prostorijama Doma Matice Hrvatske u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice bb.

3. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički te sažetak za javnost prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.

4. Javno izlaganje o prijedlogu prostornog plana uređenja Općine Rogoznica održat će se dana 22. rujna 2008. godine u 10,00 sati u prostorijama Doma Matice Hrvatske u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice bb.

5. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi, mišljenja i primjedbe u zapisnik.

6. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine Rogoznica ali najkasnije do 23. listopada 2008. godine, na adresu:

OPĆINA ROGOZNICA
Općinsko poglavarstvo
Obala Hrvatske mornarice bb
22203 Rogoznica,
uz naznaku: «Prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica-javni uvid».

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7. Nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedloge, primjedbe i pisana očitovanja mogu najkasnije do 23. listopada 2008. godine dostaviti poštom na naprijed navedenu adresu.

Klasa: 350-02/08-01/9
Ur.broj: 2182/12-04/08-2
Rogoznica, 11. rujna 2008.

Predsjednica Općinskog Poglavarstva:
Sandra Jakelić, v.r.