23. lipnja 2009.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA I UPUĆIVANJU ISTOG NA JAVNU RASPRAVU

Na temelju članka 84. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» br. 76/07) i članka 39. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 16/05 i 12/07), Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica, na 22. sjednici od 11. rujna 2008. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA I UPUĆIVANJU ISTOG NA JAVNU RASPRAVU

1. Prihvaća se izvješće sa prethodne rasprave na nacrt prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica.

2. Nacrt prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica kojeg je izradio «Urbos» d.o.o. Split, elaborat broj: 497/08, Split, srpanj 2008. prihvaća se uz sljedeće izmjene: 2.1.Izmjene na grafičkom prikazu 1:5000 sadržane su na listovima: 2., 3., 4., 5., 6., 8. i 9, (te čine sastavni dio ovog zaključka).

3. Utvrđuje se prijedlog prostornog plana Općine Rogoznica kojeg čine nacrt prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, sa izmjenama u točki 2.1. ovog Zaključka.

4. Prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, se upućuje na javnu raspravu, koja će biti održana u Rogoznici u trajanju od 22. rujna 2008. godine do 22. listopada 2008. godine. Javni uvid u prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, održati će se u trajanju od 30 dana, od 22. rujna 2008. godine do 22. listopada 2008. godine.

5. Javni uvid održati će se u prostorijama Doma Matice Hrvatske u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice bb.

6. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.

7. Javno izlaganje o prijedlogu prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, održati će se 22. rujna 2008. godine u 10,00 sati u prostorijama Doma Matice Hrvatske u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice bb.

8. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi, mišljenja i primjedbe u zapisnik.

9. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine Rogoznica, ali najkasnije do 23. listopada 2008. godine, na adresu:

OPĆINA ROGOZNICA
Općinsko poglavarstvo
Obala Hrvatske mornarice bb
22203 Rogoznica uz naznaku «prijedlog prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – javni uvid».

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

10. Nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedloge, primjedbe i pisana očitovanja mogu najkasnije do 23. listopada 2008. godine dostaviti poštom na naprijed navedenu adresu.

11. Stručni izrađivač prijedloga prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, «Urbos» d.o.o. Split će u skladu s ovim Zaključkom pripremiti elaborat prijedloga PPU-a Općine Rogoznica za javnu raspravu.

Klasa: 350-02/08-01/9
Ur.broj: 2182/12-04/08-1
Rogoznica, 11. rujna 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE ROGOZNICA

Predsjednica: Sandra Jakelić