3. veljače 2011.

O B A V I J E S T

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” br. 86/08):

U „Narodnim novinama” broj 15/11 od 02. veljače 2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – administrator”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama” počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 10. veljače 2011. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent – administrator”:
Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijema stranaka, telefonskih poruka i pošte, poslove prijepisa te druge poslove koji mu se povjere.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 7.711,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera i znanja sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10..
Pravni izvori su za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
– Uredba o uredskom poslovanju („N.N.” br. 7/09).

Web stranica „Narodnih novina” je: narodne-novine.nn.hr
Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u natječaju – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” broj 86/08), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA PRIJAM U SLUŽBU

Za radno mjesto:

ADMINISTRATOR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

STRUČNI UVJETI:

1. IV. stupanj stručne spreme,
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
3. Položen državni stručni ispit
4. Poznavanje rada na računalu.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijama u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Rogoznica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na testiranje će se pozvati kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja a na intervju, oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % ukupnog broja bodova na testiranju.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
– preslik radne knjižice,
– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni li kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o izboru.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala hrvatske mornarice bb, 22203 Rogoznica, s naznakom:
„Za natječaj – administrator”.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja će kandidati biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.