14. ožujka 2011.

JAVNI POZIV

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, ispostava Rogoznica, temeljem članka 217. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09), u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: izgradnja mrtvačnice na novoformiranoj građevnoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 423/2 K.O. Rogoznica., objavljuje:

JAVNI POZIV

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini na kojoj se zahvat u prostoru planira i koje graniče s predmetnom nekretninom, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja. Svi pozvani mogu izvršiti uvid u idejni projekt TD: 328/10 izrađen od Damira Lasinovića dipl.ing.arh.- „ARX” d.o.o. Šibenik iz svibnja 2010.g., koji je podloga za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Upravnog odjela u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice b.b., dana 30.03.2011.g. u vremenu od 8,00-10,30 sati.
Stranke se mogu odazvati osobno ili preko svog opunomoćenika. Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu.
Ukoliko se stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.
Ovaj javni poziv će biti objavljen u tisku, na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te izložen na predmetnoj čestici.