25. travnja 2012.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10), članka 26. stavka 1. točka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Rogoznica i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Rogoznica od 24. travnja 2012. raspisuje se

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice
Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

Uz opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ((NN 110/10):

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1. ovog natječaja.;
3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
5. da poznaje rad na osobnom računalu;
6. da ima organizatorske sposobnosti;
7. da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti

1. kratak životopis;
2. presliku domovnice ovjerena kod javnog bilježnika;
3. presliku diplome ovjerena kod javnog bilježnika kao dokaz o završenom studiju;
4. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u turizmu (preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na poslovima u turizmu).
5. original uvjerenja da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, ne stariji od 6 mjeseci;
6. potpisanu Izjavu da poznaje rad na računalu ili presliku svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove o završenom tečaju ili posebnom programu za rad na računalu;
7. presliku uvjerenja ili potvrde o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu;
8. presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili druga odgovarajuća potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika;
9. program rada Turističkog ureda za naredno četverogodišnje razdoblje.

Napomena:
Direktorom turističkog ureda može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisom iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ali nema položeni stručni ispit, ali ga mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Komisija za provedbu natječaja nakon provedenog postupka sastavlja rang listu kandidata koju dostavlja Turističkom vijeću. Pozvani kandidati predstaviti će Turističkom vijeću Program rada Turističkog ureda za naredno četverogodišnje razdoblje, te će potom Vijeće odlučiti o imenovanju direktora.

Sa odabranim kandidatom ugovoriti će se probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima se podnose do 04. svibnja 2012. na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ROGOZNICA, KNEZA DOMAGOJA bb, 22 203 ROGOZNICA, s naznakom „Za natječaj – ne otvaraj”.

Ovaj natječaj biti će objavljen u Šibenskom novom tjedniku, na službenoj Internet stranici Općine Rogoznica www.rogoznica.hr, na službenoj Internet stranici Turističke zajednice Općine Rogoznica www.tz-rogoznica.hr.

Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine Rogoznica zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

U Rogoznici, 24. travnja 2012.

Turističko vijeće
Turističke zajednice Općine Rogoznica