20. studenoga 2012.

ODLUKA O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi

ODLUKU O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

1. Ovom Odlukom, utvrđuje se pravo na isplatu novčane naknade roditeljima za svako novorođeno dijete na području općine Rogoznica.

2. Visina novčane naknade iz točke 1. ove Odluke iznosi 3.000,00 kn.

3. Pravo na isplatu novčane naknade iz točke 1. odnosno točke 2. ove Odluke, korisnik će ostvariti temeljem pisanog zahtjeva, kojem je potrebno priložiti:
– preslik rodnog lista za novorođenče,
– potvrdu o prebivalištu za jednog roditelja, uz uvjet da je prijavljen na području općine Rogoznica najmanje godinu dana prije dana podnošenja ovog zahtjeva ili
– preslik osobne iskaznice i
– preslik bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj naknadi za novorođenu djecu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 2/12.)

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”).