8. kolovoza 2013.

O B A V I J E S T

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” br. 86/08 i 61/11):

U „Narodnim novinama” broj 102 /13 od 07. kolovoza 2013. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „administrator /referent”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama” počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 16. kolovoza 2013. godine.

Opis poslova radnog mjesta „administrator/referent”:
Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijema stranaka, primitka i otpreme pošte, poslove prijepisa, izrađuje potrebita pismena, prima telefonske poruke te daje informacije i obavijesti za koje je ovlašten, te obavlja i druge koji mu se povjere.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 7.875,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.
Područja testiranja:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. Uredsko poslovanje

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
– Uredba o uredskom poslovanju („N.N.” br. 7/09).

Web stranica „Narodnih novina” je: narodne-novine.nn.hr
Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u natječaju – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA PRIJAM U SLUŽBU

Za radno mjesto:

– ADMINISTRATOR / REFERENT, (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

POSEBNI UVJETI:

1. Srednja stručna sprema upravne struke ili gimnazija
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
3. Položen državni stručni ispit
4. Poznavanje rada na računalu.

Pored posebnih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. („Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijama u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Rogoznica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata Povjerenstvo će dostaviti pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica.

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– svjedodžbu ili ovjereni preslik,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica) ili ovjereni preslik,
– svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu ili ovjereni preslik,
– ovjereni preslik radne knjižice,
– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni li kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.(„Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji imaju urednu prijavu. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je potpuna, odnosno koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Takve osobe obavijestiti će se o tome pismenim putem, a u pisanoj obavijesti će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica, s naznakom:
„Za natječaj – administrator / referent – ne otvaraj”.

O rezultatima natječaja kandidati ć
e biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Rogoznica