24. veljače 2014.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine”, br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica

Opis dionice: katastarske čestice *851, *852, 742, 732/1, 718/1 K.O. Rogoznica, u naravi nerazvrstana cesta , Zagrebačka ulica

Datum započinjanja radova: 24. veljače 2014. godine

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Božidar Čulav, dipl.ing.geod.; Geodezija d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 42, Šibenik.

Općina Rogoznica će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica, uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja , radnim danom od 24. veljače 2014. do 03. ožujka 2014., u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, u prostorijama Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije do 03. ožujka 2014. na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica.

PROČELNIK
Gustav Červar, dipl.ing.građ.