26. veljače 2014.

GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

G O D I Š NJ I P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području općine
Rogoznica za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5.stavak 2.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

4. U 2014. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove se planira utrošiti 200.000,00 Kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 15.000,00 Kuna.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke 3. ovog Godišnjeg plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 400.000,00 Kn.
Sredstva iz stavka 1.ove točke osigurati će se iz izvora kako slijedi:

a) Sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru na
području općine koji pripadaju općini 200.000,00 Kn

b) Sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području
općine 200.000,00 Kn

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA
POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU
OPĆINE

6. Na području općine mogu se obavljati sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:

a) iznajmljivanje sredstava,
b) ugostiteljstvo i trgovina,
c) komercijalno – rekreacijski sadržaj

7. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu točke 6.pod a) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:

a) brodica na motorni pogon,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.),
d) daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.,
e) podmornica,
f) pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

8. Djelatnosti ugostiteljstva i turizma u smislu točke 6.pod b) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa sredstvima kako slijedi:

b) ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

9. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja u smislu točke 6.pod c) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa sadržajima kako slijedi:
a) aqua park i drugi morski sadržaji,
b) zabavni sadržaji,
c) suncobrani, ležaljke,
d) kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe,
e) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
f) slikanje, fotografiranje.

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

10. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava i komercijalno-rekreacijski sadržaji mogu se obavljati kako je navedeno: brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, daska za jedrenje, sandolina, pedalina i dr., pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl., ambulantna prodaja, suncobrani, ležaljke, slikanje i fotografiranje.

Mikrolokacije za navedeno su označene u katastarskim mapama kao područje «A», kako slijedi:
– naselje Rogoznica, obalom uvale Gornji muli od čest.zem. 312 do čest.zgr. 867 i Račice, (ako ne dođe do izdavanja koncesije)
– naselje Kopača-Miline, obalom od čest.zem.937/8 do čest.zgr. 1220 i do čest.zem.985/1,
– naselje Kopača-Crljina, obalom od čest.zem.2121/6 do čest.zem. 2205/3,
– naselje Kopača – Šepurine obalom uvale Salbun od čest.zem. 1053 do čest.zem. 1604,
– naselje Lozica – obalom od čest.zem. 20313 do čest.zem. 20488/11,
– naselje Čelina – Stupin- obalom uvale od čest.zem. 2850/1 do čest.zem. 2818 i obalom uvale od čest.zem. 2923/1 do čest.zem. 2935
– naselje Ražanj – obalom od čest.zem. 8474 do čest.zem. 8459
– naselje Dvornica – Kanica- obalom uvale Rina od čest.zem. 13459 do čest.zem. 13507
– naselje Zečevo Rogozničko – obalom uvale Rtić.

11. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su označene kao područje «B», a to su:

sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i dr.)
Lokacija: – Lozica – omeđeno od Jaza do Debelog Rta,

-ostala sredstva za iznajmljivanje:

a) pedaline – za plaže : Lozica, Šepurine, Zečevo-Rtić, Gornji Muli, Račice, Stupin, Čelina,
Kanica, Ražanj – 2 koncesije
– za plažu Crljina – 4 koncesije

b) ležaljke – 50 kom / suncobrani – 50 kom
– plaže: Šepurine, Zečevo-Rtić, Gornji Muli, Račice, Stupin, Čelina, Kanica, Ražanj

c) balon za puhanje, sandolina
– plaža Crljina i Ražanj – 1 koncesija.

12. Djelatnosti komercijalno – rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su označene na katastarskim mapama kao područje «C», a to su: aqua park i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje.

Lokacija: – Ražanj, Miline.

13. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine sa sredstvima :

kiosk i montažni objekti do 12 m2 mogu se obavljati na:
Lokacija: – Šepurina, Crljina – 2 koncesije
Kopača, Ražanj, Zečevo – Rtić, Stupin, Čelina – 1 koncesija.

ambulantna prodaja (škrinja, sladoled, palačinke, kukuruz)
Lokacija: Crljina – 4 koncesije
Kopača, Šepurina, Stupin, Čelina – 2 koncesije,
Ražanj, Kanica, Zečevo – Rtić – 1 koncesija.

VI. OSTALE DJELATNOSTI

14. Pored djelatnosti iz točke 6., odnosno točke 7., 8. i 9.ovog Godišnjeg plana (djelatnosti iz tablice 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti za koje se obvezno utvrđuje mikrolokacija na morskoj obali), na području općine Rogoznica mogu se obavljati i djelatnosti iz tablice 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti, tj. prijevoz putnika (brodica/brod), iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora, tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.), prijevoz putnika – podmornica (1 koncesija), prijevoz putnika: linijski promet ( 2 koncesije), prijevoz putnika, stvari i tereta, te djelatnosti iz tablice 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti – obuka jedrenja, veslanja, i sl., obuka plivanja i organizacija ronilačkih izleta i obuka ronilaca (4 koncesije).

VII. ZAKLJUČNA ODREDBA

15. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske Županije».