5. studenoga 2014.

ZA STUDENTE!! ODLUKA DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

O D L U K U

O DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

I. Ovom Odlukom, dodjeljuje se subvencija redovnim studentima sa prebivalištem na području općine Rogoznica, u iznosu od 400,00 kuna, za akademsku godinu 2014./2015. .

II. Pravo na subvenciju iz točke I. ove Odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– potvrdu o prebivalištu,
– potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu.

III. Subvencija iz točke I. ove Odluke uplaćivat će se na žiro račun korisnika

IV. Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».