21. veljače 2018.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za javne potrebe u sportu u 2018. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/2016), načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

Javni poziv

za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora

za javne potrebe u sportu u 2018. godini

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR

A2.3. Javni poziv za financiranje spotskih udruga u 2018. godini

A3.3 Uputa za prijavitelje

B1 Opći podatci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

B6.3 Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu (1)

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja