23. travnja 2018.

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Rogoznica u 2018.godini, Klasa: 402-04/18-40/3, Ur. broj: 2182/12-02/18-1 od 21. veljače 2018. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih

potreba u sportu Općine Rogoznica u 2018. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u sportu u 2018. godini, objavljenog dana 21. veljače 2018. godine.

 

Članak 2.

U 2018. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

Auto karting klub Rogoznica
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1. Promocija Rogoznice na četiri kotača 20.000,00 kn

 

Sportsko ribolovno društvo GOF
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2. Udicom po svijetu 20.000,00 kn

Malonogometni klub Šibenik
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3. Škola malog nogometa i seniori MNK Primošten 8.000,00 kn

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2018. godinu, razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100010, kontu 381 – tekuće donacije športskim organizacijama.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u sportu.PDF