17. svibnja 2018.

1. PONOVLJENI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/18-01/3, Ur. broj: 2182/12-02/18-2 od 04. svibnja 2018. godine i Prvih izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/17-01/2, Ur. broj: 2182/12-02/17-19 od 16. svibnja 2018. godine te članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), načelnica Općine Rogoznica donosi

 

1. PONOVLJENI NATJEČAJ

za davanje na korištenje

javnih površina

 

 1. Raspisuje se Natječaj na korištenje javnih površina na području Općine Rogoznica i to za postavljanje kioska, štandova, pokretnih naprava, motocikla, mopeda, skutera i bicikli, i to za lokacije koje su navedene u tabeli i čine njegov sastavni dio.

Potencijalni ponuditelj može zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela uvid u predviđenu lokaciju.

 1. Ponuda može glasiti samo za jednu lokaciju (mjesto). Ukoliko se isti ponuditelj želi natjecati za više lokacija (mjesta) mora za svako mjesto dostaviti posebnu ponudu.

Osobe koje imaju evidentirano dospjelo, a nepodmireno dugovanja prema Općini Rogoznici i trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. koje je u 100% postotnom vlasništvu

Općine, po bilo kojoj osnovi, ne mogu biti sudionici u Natječaju.

Odabrani ponuditelji dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta. U protivnom biti će kažnjeni novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog Odlukom o komunalnom redu za isti prekršaj. Nakon trećeg prekršaja raskinuti će se ugovor zakup javne površine.

 1. Ponuda se dostavlja na obrascu JP (u prilogu) i mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresu ponuditelja, te broj mobitela,

– naziv lokacije (mjesta) i oznaku pozicije za koju se ponuditelj natječe,

– iznos zakupnine koju ponuditelj nudi,

– dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti (preslika, ne starije od 6 mjeseci),

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

– ponuda koja sadrži najvišu cijenu,

– ponuditelji s prebivalištem na području Općine Rogoznica registrirani za obavljanje odgovarajuće djelatnosti, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

– dugogodišnji korisnici javne površine koji su uredno podmirivali obveze ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu.

Ako je za iste pozicije prispjelo više valjanih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine zakupnine, Povjerenstvo će odrediti novi primjereni rok za dostavu novih ponuda gore navedenih ponuditelja, s početnom cijenom zakupnine u visini prethodno ponuđene cijene zakupnine.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najveći iznos naknade za korištenje javne površine.
 2. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se ugovor o korištenju javne površine, kojim se utvrđuju prava i obveze vlasnika i korisnika javne površine. Odabrani ponuditelj treba prije sklapanja predmetnog ugovora uplatiti iznos na koji glasi prihvaćena ponuda. U protivnom gubi pravo na postavljanje kioska, štanda ili naprave.
 3. Općina Rogoznica zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
 4. Ponude se mogu podnositi do 25. svibnja 2018. godine (uključujući i taj dan). Do tog datuma ponude moraju biti zaprimljene u prijamnoj pisarnici Općine Rogoznica. Također, ako se ponuda podnosi poštom, ne uzima se u obzir datum na poštanskom pečatu, već je mjerodavan datum zaprimanja u prijamnoj pisarnici Općine Rogoznica.
 5. Natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje općinski načelnik.
 6. Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj pisarnici Općine Rogoznica ili poštom preporučeno, na slijedeću adresu:

OPĆINA ROGOZNICA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

“NE OTVARAJ – ponuda za javne površine”

Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

 1. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

 

 

 

Natječaj_javne povrsine_Opcina Rogoznica_2018_1_ponovljeni.PDF

 

 

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić