11. travnja 2019.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/18-01/3, Ur. broj: 2182/12-02/18-2 od 4. svibnja 2018. godine, Prvih izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/17-01/2, Ur. broj: 2182/12-02/17-23 od 16. svibnja 2018. godine i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), načelnica Općine Rogoznica donosi

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje

javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Natječaj_javne povrsine_Opcina Rogoznica_2019.PDF