28. veljače 2020.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), Općinska načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

Javni poziv

za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za

programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2020. godinu

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.pdf

A2.1. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2018. godini.docx

A3.1 Uputa za prijavitelje.doc

B1 Opći podatci o prijavitelju.docx

B2 Opis programa ili projekta.docx

B3 Proračun programa ili projekta.xslx

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

B5 Izjava o nekažnjavanju.docx

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

C2 Obrazac financijskog izvještavanja.xslx