12. svibnja 2020.

Odluka o poništavanju Javnog poziva za financiranje programa/projekata sportskih udruga koje organiziraju sportske manifestacije iz Proračuna Općine Rogoznica za 2020. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18 te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o poništavanju Javnog poziva za financiranje

programa/projekata sportskih udruga koje organiziraju sportske manifestacije

iz Proračuna Općine Rogoznica za 2020. godinu

 

Odluka načelnice o poništenju JP za financiranje sportskih manifestacija.PDF