18. svibnja 2020.

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 2/20) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18 te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20), načelnica Općine Rogoznica donosi

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA

JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

 

Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava.PDF