31. srpnja 2020.

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst) te (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, br. 2/18 i 2/20) i članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/16), Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Rogoznica u 2020.godini, KLASA: 402-04/20-40/3, URBROJ: 2182/12-02/20-1od 28. veljače 2020. godine općinska načelnica donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih

potreba u sportu Općine Rogoznica u 2020. godini

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u sportu.PDF