19. svibnja 2021.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), Općinska načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za
programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2021. godinu

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.PDF

A2.1. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i civilna dr. u 2021.PDF

A3.1 Uputa za prijavitelje.PDF

B1 Opći podatci o prijavitelju.DOCX

B2 Opis programa ili projekta.DOCX

B3 Proračun programa ili projekta.XSLX

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.DOCX

B5 Izjava o nekažnjavanju.DOCX

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.DOC

C2 Obrazac financijskog izvještavanja.XLSX