20. svibnja 2021.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20), a u skladu s člankom 3. Odluke o oslobađanju od plaćanja i smanjenju naknade za korištenje javne površine (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), članka 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica KLASA: 363-05/21-01/3, URBROJ: 2182/12-02/21-1 od 19. svibnja 2021. godine i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica donosi

NATJEČAJ
za davanje na korištenje
javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

 

 

Natječaj_javne povrsine_Opcina Rogoznica_2021.PDF