27. veljače 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za javne potrebe u sportu u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica, raspisuje

Javni poziv

za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora

za javne potrebe u sportu u 2024. godini

 

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR

A2.2. Javni poziv sport 2024.

A3.2 Upute za prijavitelje

B1 Opći podaci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

B6 Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja