Vijesti iz Općine Rogoznica

GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

G O D I Š NJ I P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području općine
Rogoznica za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.

Više...

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine", br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica

Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.", broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/1, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE

I DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.", broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI POSTUPANJA S PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA, TE UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama te uklanjanje životinjskih lešina na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

Više...

DALMATINSKA ENERGETSKA KUĆA U ROGOZNICI

E-mail Ispis PDF

Poziv na TRIBINU:

DALMATINSKA ENERGETSKA KUĆA U ROGOZNICI

Srijeda 5. veljače 2014. u 18:00 sati

– Dom Matice hrvatske, dvorana u prizemlju –

Pozivamo Vas na Tribinu na kojoj ćemo predstaviti:
1. Energetski Efikasnu, Ekološki i Ekonomski isplativu obnovu postojećih i gradnju novih stambenih i poslovnih građevina s primjenom Obnovljivih Izvora Energije
2. Mogućnosti i način prijavljivanja na HR i EU Fondove za sufinanciranje obnove i gradnje
3. Energetske preglede i Energetsko Certificiranje građevina

Tijekom Tribine Sudionici će moći postavljati pitanja i ispuniti ANKETNI UPITNIK za osobne potrebe Energetske Obnove i/ili Gradnje te Sufinanciranja i Energetskih pregleda i Energetskog certificiranja.
Općina Rogoznica će u suradnji s Projektnim timom DALMATINSKE ENERGETSKE KUĆE upriličiti savjetovanja o svim navedenim temama i pitanjima.
Među anketiranim Sudionicima bit će dodijeljene 2 nagrade: Energetski pregled građevine i Pregled projektne dokumentacije.

DOBRO DOŠLI!!!

Za ENERGETIČAR d.o.o.
Voditelj Projekta: Paško Melvan

Za OPĆINU ROGOZNICA
Načelnica:Sandra JakelićJAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/13-20/2, Urbroj: 2182/12-02/13-3, od 24. prosinca 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III trajat će od 07. siječnja do 15. siječnja 2014.

Više...

RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE ROGOZNICA donosi

R J E Š E N J E

o određivanju glasačkih mjesta

Na području OPĆINE ROGOZNICA određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1.
GLASAČKO MJESTO 1
DOM MATICE HRVATSKE U ROGOZNICI, ROGOZNICA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF

U NEDJELJU 01.09.2013. GOD. U 18,00 SATI SVEČANO ĆE SE OTVORITI MALONOGOMETNO IGRALIŠTE „NIKOLA RADIĆ – RICO" U DVORNICI.
POVODOM OTVARANJA MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA ODRŽATI ĆE SE PRIGODNI PROGRAM:
-18,00 sati POLAGANJE CVIJEĆA NA GROB POGINULOM HRVATSKOM BRANITELJU NIKOLI RADIĆU – RICO I GROB DINA LOVRIĆA
-18,30 sati SVEČANO OTVARANJE
-19,00 sati NOGOMETNA UTAKMICA
VETERANI DVORNICA - ROGOZNICA
-19,45 sati NOGOMETNA UTAKMICA IZMEĐU
MLADEŽI DVORNICA – ROGOZNICA
-20,30 sati PRIGODNI DOMJENAK

ORGANIZATOR
OPĆINA ROGOZNICA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „administrator/referent", dana 23. kolovoza 2013. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan (1) kandidat i to:

1. Anita Živković

II. Kandidat pozvan na pisano testiranje naveden u točki I. ovog poziva, treba doći u Rogoznicu, dana 30. kolovoza 2013. godine u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja.

Više...

Stranica 14 od 21