Vijesti iz Općine Rogoznica

Denis Bašić

E-mail Ispis PDF

denis basic

Ivan Gudelj - Hajdučka priča

E-mail Ispis PDF

Rogozničke maškare 2014.

E-mail Ispis PDF

GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

G O D I Š NJ I P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području općine
Rogoznica za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.

Više...

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine", br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica

Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.", broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/1, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE

I DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.", broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI POSTUPANJA S PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA, TE UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama te uklanjanje životinjskih lešina na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

Više...

DALMATINSKA ENERGETSKA KUĆA U ROGOZNICI

E-mail Ispis PDF

Poziv na TRIBINU:

DALMATINSKA ENERGETSKA KUĆA U ROGOZNICI

Srijeda 5. veljače 2014. u 18:00 sati

– Dom Matice hrvatske, dvorana u prizemlju –

Pozivamo Vas na Tribinu na kojoj ćemo predstaviti:
1. Energetski Efikasnu, Ekološki i Ekonomski isplativu obnovu postojećih i gradnju novih stambenih i poslovnih građevina s primjenom Obnovljivih Izvora Energije
2. Mogućnosti i način prijavljivanja na HR i EU Fondove za sufinanciranje obnove i gradnje
3. Energetske preglede i Energetsko Certificiranje građevina

Tijekom Tribine Sudionici će moći postavljati pitanja i ispuniti ANKETNI UPITNIK za osobne potrebe Energetske Obnove i/ili Gradnje te Sufinanciranja i Energetskih pregleda i Energetskog certificiranja.
Općina Rogoznica će u suradnji s Projektnim timom DALMATINSKE ENERGETSKE KUĆE upriličiti savjetovanja o svim navedenim temama i pitanjima.
Među anketiranim Sudionicima bit će dodijeljene 2 nagrade: Energetski pregled građevine i Pregled projektne dokumentacije.

DOBRO DOŠLI!!!

Za ENERGETIČAR d.o.o.
Voditelj Projekta: Paško Melvan

Za OPĆINU ROGOZNICA
Načelnica:Sandra JakelićJAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/13-20/2, Urbroj: 2182/12-02/13-3, od 24. prosinca 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III trajat će od 07. siječnja do 15. siječnja 2014.

Više...

RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE ROGOZNICA donosi

R J E Š E N J E

o određivanju glasačkih mjesta

Na području OPĆINE ROGOZNICA određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1.
GLASAČKO MJESTO 1
DOM MATICE HRVATSKE U ROGOZNICI, ROGOZNICA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

Više...

Stranica 15 od 22