Vijesti iz Općine Rogoznica

JAVNI POZIV_II vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

E-mail Ispis PDF
JAVNI POZIV_II VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA možete preuzeti OVDJE.
VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE možete preuzeti OVDJE.

ODLUKA O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi

ODLUKU O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

1. Ovom Odlukom, utvrđuje se pravo na isplatu novčane naknade roditeljima za svako novorođeno dijete na području općine Rogoznica.

2. Visina novčane naknade iz točke 1. ove Odluke iznosi 3.000,00 kn.

3. Pravo na isplatu novčane naknade iz točke 1. odnosno točke 2. ove Odluke, korisnik će ostvariti temeljem pisanog zahtjeva, kojem je potrebno priložiti:
- preslik rodnog lista za novorođenče,
- potvrdu o prebivalištu za jednog roditelja, uz uvjet da je prijavljen na području općine Rogoznica najmanje godinu dana prije dana podnošenja ovog zahtjeva ili
- preslik osobne iskaznice i
- preslik bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj naknadi za novorođenu djecu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 2/12.)

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije").

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-41, od 16. studenog 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II trajat će od 30. studenog do 08. prosinca 2012.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 03. prosinca 2012. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II, primaju se do 08. prosinca 2012. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
- upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBAVIJEST UČENICIMA

E-mail Ispis PDF
OD PONEDJELJKA 03. 09. 2012. GODINE PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ROGOZNICA ĆE SE VRŠITI PUTEM PRIJEVOZNIKA ANTONIO TOURS.

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ĆE OBAVLJATI AUTOTRANSPORT ŠIBENIK U ISTO VRIJEME KAO I PROŠLE ŠKOLSKE GODINE.
UČENICI SREDNJIH ŠKOLA NEĆE PLAĆATI PRIJEVOZ DOK SE NE ODREDI MJESEČNI POKAZ.

1. JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

E-mail Ispis PDF
1. JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
DJELATNICI TVRTKE AS EKO d.o.o. ŠIBENIK, PROVESTI ĆE ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA (ZAMAGLJIVANJE ULV POSTUPKOM) NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U NOĆI SA 5. NA 6. SRPNJA 2012. GODINE, (ČETVRTAK NA PETAK) UKOLIKO DOZVOLE VREMENSKE PRILIKE.
POZIVAJU SE GRAĐANI DA DOK SE OBAVLJA ZAMAGLJIVANJE, PROZORE SVOJIH KUĆA I STANOVA DRŽE ZATVORENIM, A PČELARI PČELE U KOŠNICAMA.

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
DJELATNICI TVRTKE AS EKO d.o.o. ŠIBENIK, PROVESTI ĆE ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA (ZAMAGLJIVANJE ULV POSTUPKOM) NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U NOĆI SA
27. NA 28. LIPNJA 2012. GODINE, (SRIJEDA NA ČETVRTAK) UKOLIKO DOZVOLE VREMENSKE PRILIKE.
POZIVAJU SE GRAĐANI DA DOK SE OBAVLJA ZAMAGLJIVANJE, PROZORE SVOJIH KUĆA I STANOVA DRŽE ZATVORENIM, A PČELARI PČELE U KOŠNICAMA.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10), članka 26. stavka 1. točka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Rogoznica i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Rogoznica od 24. travnja 2012. raspisuje se

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice
Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

Uz opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ((NN 110/10):

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
TABLETE ZA UNIŠTAVANJE LIČINKI KOMARACA MOGU
SE PREUZETI U
OPĆINI ROGOZNICA SVAKI DAN
OD 08:00 – 14:00 SATI.

SAJAM POSLOVA 2012.

E-mail Ispis PDF
Letak možete preuzeti OVDJE.

Stranica 16 od 20