Vijesti iz Općine Rogoznica

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

TABLETE ZA UNIŠTAVANJE LIČINKI KOMARACA MOGU
SE PREUZETI U
OPĆINI ROGOZNICA SVAKI DAN
OD 08:00 – 14:00 SATI.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

E-mail Ispis PDF

Cijelu proceduru možete preuzeti OVDJE.

Ponovna javna rasprava

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-49, od 15. veljače 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I koja će trajati od 25. veljače do 04. ožujka 2013.
2. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II bit će izložen na javni uvid, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja.

Više...

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

E-mail Ispis PDF

Temeljem članka 84. stavak 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 9/09), Načelnica Općine Rogoznica donijela je 15. veljače 2013. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II) za ponovnu javnu raspravu.
Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Rogoznica.

Više...

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 6. Statuta Općine („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 9/09), te članaka 4. i 6. Odluke o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 10/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ZAHTJEVA na izdavanje DOZVOLA
za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Rogoznica

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području i s područja Općine Rogoznica u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 10/12).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti trgovačka društva i obrtnici s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba čije je sjedište ili prebivalište na području Općine Rogoznica.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

12. veljače 2013., na Pokladni utorak, u 10.45 h, ispred Osnovne škole Rogoznica okuplja se MaŠkArAnA povorka u pratnji limene glazbe iz Primoštena. Povorka će se kretati do 'kružnog toka' na Kopači, nakon čega se ponovno vrača u prostorije OŠ Rogoznica gdje se nastavlja zabavni program, proglašenje i nagrađivanje najboljih i najoriginalnijih maski, te presuda 'Krnji' za sve loše što nas je zadesilo u protekloj godini :)

Napomena: u slučaju lošeg vremena, cijeli program će se održavati u prostorijama škole.

JAVNI POZIV_II vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

E-mail Ispis PDF
JAVNI POZIV_II VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA možete preuzeti OVDJE.
VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE možete preuzeti OVDJE.

ODLUKA O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi

ODLUKU O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU

1. Ovom Odlukom, utvrđuje se pravo na isplatu novčane naknade roditeljima za svako novorođeno dijete na području općine Rogoznica.

2. Visina novčane naknade iz točke 1. ove Odluke iznosi 3.000,00 kn.

3. Pravo na isplatu novčane naknade iz točke 1. odnosno točke 2. ove Odluke, korisnik će ostvariti temeljem pisanog zahtjeva, kojem je potrebno priložiti:
- preslik rodnog lista za novorođenče,
- potvrdu o prebivalištu za jednog roditelja, uz uvjet da je prijavljen na području općine Rogoznica najmanje godinu dana prije dana podnošenja ovog zahtjeva ili
- preslik osobne iskaznice i
- preslik bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj naknadi za novorođenu djecu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 2/12.)

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije").

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-41, od 16. studenog 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II trajat će od 30. studenog do 08. prosinca 2012.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 03. prosinca 2012. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II, primaju se do 08. prosinca 2012. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
- upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBAVIJEST UČENICIMA

E-mail Ispis PDF
OD PONEDJELJKA 03. 09. 2012. GODINE PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ROGOZNICA ĆE SE VRŠITI PUTEM PRIJEVOZNIKA ANTONIO TOURS.

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ĆE OBAVLJATI AUTOTRANSPORT ŠIBENIK U ISTO VRIJEME KAO I PROŠLE ŠKOLSKE GODINE.
UČENICI SREDNJIH ŠKOLA NEĆE PLAĆATI PRIJEVOZ DOK SE NE ODREDI MJESEČNI POKAZ.

Stranica 17 od 22