Vijesti iz Općine Rogoznica

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. godinu

E-mail Ispis PDF
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. godinu možete preuzeti OVDJE.

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju županije Šibensko-kninske, Ispostava Rogoznica temeljem članka 217. Stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA upućuje:
Cjelokupni javni poziv možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
ZA OSTVARITI STUDENTSKU NAKNADU POTREBNO JE DONIJETI U OPĆINU ROGOZNICA:
  • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
  • POTVRDU O UPISU NA FAKULTET
  • BROJ ŽIRO RAČUNA

INFORMACIJA O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA I JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N." br. 90/11.), načelnica Općine Rogoznica, objavljuje:

INFORMACIJU O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
I
JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Obavještavamo Vas da je 15. srpnja 2011. godine, Sabor RH donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 90/11.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N." 90/11.) stvoreni su zakonski uvjeti da se ishođenjem rješenja o izvedenom stanju takve zgrade ozakone (legaliziraju).
Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Rogoznica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, dana 03. kolovoza 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08 i 61/11).

U „Narodnim novinama" broj 83/11 od 18. srpnja 2011. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći 10 dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 28. srpnja 2011. godine.

Opis poslova radnog mjesta „pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela".
Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, organizira, brine o izvršavanju poslova i nadzire njihovo obavljanje te koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela. Obavlja poslove u svezi pripremanja akata načelnice i Općinskog vijeća, upravlja postupkom javne nabave i pomaže načelniku u njegovom radu te obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
ZBOG  RADOVA  NA SUSTAVU ODVODNJE OD UTORKA 26. 04. 2011. G . AUTOBUSI ĆE SE OKRETATI KOD NOVE ŠKOLE.

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, ispostava Rogoznica, temeljem članka 217. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09), u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: izgradnja mrtvačnice na novoformiranoj građevnoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 423/2 K.O. Rogoznica., objavljuje:

JAVNI POZIV

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini na kojoj se zahvat u prostoru planira i koje graniče s predmetnom nekretninom, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja.

Više...

O B A V I J E S T o izradi Urbanističkog plana uređenja

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", br:76/77, 38/09), Općina Rogoznica, daje:

O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone „Kruščica"

Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 6. sjednici, od 22. ožujka 2010. godine, donijelo je Odluku o izradi UPU 6 – Poslovne zone „Kruščica" („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županje", br 5/10).
Obuhvat Urbanističkog plana UPU-6 – Poslovne zone „Kruščica određen je Prostornim planom Općine Rogoznica u veličini od 14.3 ha, a može se vidjeti u Općini Rogoznica i na web stranicama Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr) „Prostorni plan – 4. Granice građevinskih područja naselja".

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „referent – administrator", dana 16. veljače 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest (12) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

Više...

Stranica 17 od 20