Vijesti iz Općine Rogoznica

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, dana 03. kolovoza 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08 i 61/11).

U „Narodnim novinama" broj 83/11 od 18. srpnja 2011. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći 10 dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 28. srpnja 2011. godine.

Opis poslova radnog mjesta „pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela".
Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, organizira, brine o izvršavanju poslova i nadzire njihovo obavljanje te koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela. Obavlja poslove u svezi pripremanja akata načelnice i Općinskog vijeća, upravlja postupkom javne nabave i pomaže načelniku u njegovom radu te obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
ZBOG  RADOVA  NA SUSTAVU ODVODNJE OD UTORKA 26. 04. 2011. G . AUTOBUSI ĆE SE OKRETATI KOD NOVE ŠKOLE.

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, ispostava Rogoznica, temeljem članka 217. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09), u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: izgradnja mrtvačnice na novoformiranoj građevnoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 423/2 K.O. Rogoznica., objavljuje:

JAVNI POZIV

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini na kojoj se zahvat u prostoru planira i koje graniče s predmetnom nekretninom, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja.

Više...

O B A V I J E S T o izradi Urbanističkog plana uređenja

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", br:76/77, 38/09), Općina Rogoznica, daje:

O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone „Kruščica"

Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 6. sjednici, od 22. ožujka 2010. godine, donijelo je Odluku o izradi UPU 6 – Poslovne zone „Kruščica" („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županje", br 5/10).
Obuhvat Urbanističkog plana UPU-6 – Poslovne zone „Kruščica određen je Prostornim planom Općine Rogoznica u veličini od 14.3 ha, a može se vidjeti u Općini Rogoznica i na web stranicama Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr) „Prostorni plan – 4. Granice građevinskih područja naselja".

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „referent – administrator", dana 16. veljače 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest (12) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „referent – komunalni redar", dana 14. veljače 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti osam (8) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
POVODOM PROVOĐENJA POPISA STANOVNIŠTVA, POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE NEZAPOSLENE GRAĐANE I STUDENTE S PODRUČJA OPĆINE ROGOZNICA DA SE PRIJAVE ZA OBAVLJANJE POPISA.
PRIJAVE ĆE SE OBAVLJATI U ČETVRTAK,
17. 02. 2011. OD 09.00 – 11.00 SATI U ZGRADI STARE O.ŠKOLE NA RIVI U ROGOZNICI.
SA SOBOM PONIJETI:
- KEMIJSKU OLOVKU PLAVE ILI CRNE BOJE
- OSOBNU ISKAZNICU
- NEZAPOSLENI EVIDENCIJSKI LISTIĆ SA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- STUDENTI X-ICU ILI INDEX

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08):

U „Narodnim novinama" broj 15/11 od 02. veljače 2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – administrator", na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08):

U „Narodnim novinama" broj 44/10, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – komunalni redar", na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Više...

Stranica 19 od 22