JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.", broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI POSTUPANJA S PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA, TE UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama te uklanjanje životinjskih lešina na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

3. Prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Naziv i točnu adresu ponuditelja,
b) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja,
c) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno skladištenje materijala Kategorije 1., sukladno članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine", br. 82/13).
d) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za vozilo za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi – životinjskih lešina Kategorije 1, sukladno članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine", br. 82/13).
e) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za sklonište za životinje, sukladno članku 56. stavak 2. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine", br. 135/06, 37/13 i 125/13).
f) Dokaz financijske sposobnosti
Ponuditelj mora dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave o urednom ispunjenju svih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja,
g) BON – 1 a za obrtnike izvješće za posljednje dvije financijske godine, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja,
h) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost ponuditelja (BON 2) u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja,
i) Dokaz o stručnoj i tehničkoj sposobnosti
Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika,
Dokaz da ponuditelj ima u stalnom radnom odnosu minimalno četiri djelatnika (preslik radnih knjižica),
Popis vozila, uređaja i opreme potrebne za izvršenje radova s preslikom knjižica vozila (minimalno dva vozila).
j) Dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Rogoznica.
k) Dokaz o nekažnjavanju
Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koje daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave natječaja.
l) Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica na iznos od 20.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika
m) Jamstvo za pravilno obavljanje djelatnosti (ispunjenje ugovora) - bjanko zadužnica na iznos od 10 % vrijednosti ugovora, ovjerena kod javnog bilježnika
n) Troškovnik popunjen i ovjeren od podnositelja ponude,

4. Dokumentacija za natječaj može se preuzeti u Općini Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica od 08,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje ponuda.

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Rogoznica, Povjerenstvo za provedbu natječaja za povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na području općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica, s naznakom: „Prijava za natječaj za povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina – ne otvaraj", u roku 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja. Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa ponuditelja.

7. Ponude koje ne sadrže navedene priloge, tj. nepotpune ponude i nepravodobne ponude, neće se razmatrati.

8. Sve obavijesti u svezi s otvaranjem ponuda mogu se dobiti u prostorijama Općine Rogoznica u Rogoznici, Ulica hrvatske mornarice 17 ili na tel. 022 559 040, svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati.

9. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica.

10. Općina Rogoznica, Općinsko vijeće zadržava pravo, da u skladu sa svojim interesom ne prihvati niti jednu ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, ne navodeći razloge takvog postupanja.

Općina Rogoznica