JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

0

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 109/95 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 310-02/17-20/7 Urbroj: 2182/12-02/17-1, od 20. studenog 2017. godine, Načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

 

 

 1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Rogoznica.
 2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.
 3. Prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja
 • izjavu na obrascu u izvorniku, koji je u prilogu, da nije pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije, te da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela sjedišta gospodarskih subjekta kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja
 • BON-1, a za obrtnike izvješće za posljednje dvije financijske godine, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja
 • Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost ponuditelja (BON-2) u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja
 • polica osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti izvođač mogao učiniti investitoru ili drugim osobama – osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti
 • izjava kojom odgovorna osoba za sebe i pravnu osobu izjavljuje nekažnjavanost prema Izjavi koja je prilogu natječajne dokumentacije
 • potvrda da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Rogoznica ako ih ima ili ih je imao, ovjerenu od Općine Rogoznica
 • popis istih ili sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja, te da su poslovi izvršeni i obavljeni prema pravilima struke
 • izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje predmetnih poslova (dokaz: popis zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom, te popis mehanizacije, alata i ostale opreme i izjava na izvorniku obrasca)
 • dokaz da ponuditelj ima u stalnom radnom odnosu minimalno 5 djelatnika (potrebno dostaviti elektronički zapis HZMO)
 • dokaz da ponuditelj u vlasništvu ima minimalno:
  • 1 ispravno vozilo s platformom (autokošara) za rad na visini
  • 2 ispravna vozila za prijevoz ljudi, opreme i materijala
 • ponuditelji su obvezni dostaviti bezuvjetno (na „prvi poziv“ i „bez prigovora“) bankarsko jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 80.000,00 kn, na rok od 60 dana, a za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno nedostavljanja bankarskog jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Traženo jamstvo obavezno se dostavlja u izvorniku
 • troškovnik, popunjen i ovjeren od podnositelja ponude.

 

 1. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu.
 1. Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, tel: 022/559 040, fax: 022/558 136, e-mail: rogoznica@si.htnet.hr, www.rogoznica.hr.

Natječajna dokumentacija na upit se može dobiti putem elektronske pošte, a može se preuzeti i sa web stranice Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.

 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica; s naznakom „natječaj za održavanje javne rasvjete – ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja. Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa ponuditelja.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenja punomoći, koji će o terminu otvaranja biti naknadno obaviješteni.

 1. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 2. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica.
 3. Općinsko vijeće zadržava pravo, da u skladu sa svojim interesom ne prihvati niti jednu ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, ne navodeći razloge takvog postupanja.

 Načelnica

Sandra Jakelić

 

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ.PDF

TROSKOVNIK_odrzavanje javne rasvjete_Rogoznica 2017.xls

 

 

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close