JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

0

KLASA: 112-02/18-20/1

UR.BROJ: 2182/12-03/18-2

Rogoznica, 27. ožujka 2018.

 

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,

na radno mjesto Viši referent za računovodstvo i financije,

(1 izvršitelj – m/ž),

na neodređeno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Posebni/Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca ekonomske struke
 • najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), a za njegov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu: preslik osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena dijela (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko ga je osoba položila (preslik),
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine,
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili odgovarajući dokument).

 

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti oba spola.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima minimalno sveučilišni prvostupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca ekonomske struke.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.rogoznica.hr. Na web-stranici www.rogoznica.hr, i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Pisane prijave s prilozima na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, s obveznom naznakom: NE OTVARAJ „Javni natječaj za prijam u službu – Viši referent za računovodstvo i financije“.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dostaviti:

 1. Narodne novine (za objavu)
 2. Spis – ovdje

 

PROČELNIK:

Gustav Červar, dipl.ing.građ.

 

DOKUMENTACIJA:

1.OBAVIJEST_viši referent za računovodstvo i financije

2. NATJECAJ_viši referent za računovodstvo i financije

 

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close