Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2016. godinu

0

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/2016), načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

Javni poziv

za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za

programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2016. godinu

(1) Općina Rogoznica poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture i civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Rogoznica.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • kulturne djelatnosti,
 • razvoj civilnog društva,
 • socijalno humanitarnu zaštitu,
 • zdravstvenu zaštitu,
 • zaštitu ljudskih prava i sloboda,
 • djecu i mlade te
 • očuvanje okoliša.

(3) Pri odabiru projekata/programa prioritet će imati udruge čiji projekt/program udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je područje njihovog djelovanja Općina Rogoznica,
 • da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe iz područja kulture i zaštite okoliša, a sve s ciljem promicanja razvoja turizma, i to: organiziranjem susreta, priredbi i sličnih manifestacija (primjenjivo za udruge čije područje djelovanja je kulturna djelatnost i zaštita okoliša),
 • da organiziraju priredbe i slične manifestacije s ciljem obilježavanja značajnih datum i važnih obljetnica,
 • da je program usmjeren promicanju zdravlja osoba s prebivalištem na području Općine Rogoznica (primjenjivo za udruge čije područje djelovanja je zdravstvena zaštita),
 • da pridonose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Rogoznica (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, itd.).

(4) Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja, kako slijedi:

 • je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • koja je uskladila svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijela zahtjev nadležnom Uredu državne uprave za promjenu podataka u registru;
 • koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Rogoznica;
 • da je uredno ispunjavala obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Rogoznica;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe.

(5) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
 • Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,
 • Obrazac B2. Opis programa ili projekta,
 • Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,
 • Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju.
 1. Izvadak ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske. Ukoliko udruga nije dobila novo Rješenje Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, a uredno je predala Zahtjev za upis promjena u Registar potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva.
 1. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija koje vodi Ministarstvo financija (RNO broj)
 1. Preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja
 1. Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za udruge koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2015. godinu.
 1. Potvrda nadležne Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva, iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

(6) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 09.04.2016. godine.

(7) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr).

(8) Dokumentaciju javnog poziva treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Rogoznica) na sljedeću adresu:

OPĆINA ROGOZNICAOBALA HRTATSKE MORNARICE 1722 203 ROGOZNICA

“NE OTVARATI”,

s naznakom “Poziv za prijedloge projekata/programa javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva”

 

(9) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Prijavitelji prijava čije su prijave nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne Uputama za prijavitelje na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o neodobravanju financijske potpore.

(11) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

(12) Općina Rogoznica će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o odobrenju potpore omogućiti pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

Prigovor se podnosi pročelniku upravnog tijela u pisanom obliku, u roku 8 radnih dana od dana javne objave rezultata natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi župan u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka Javnog poziva.

Klasa: 402-04/16-40/1 OPĆINA ROGOZNICA NAČELNICA:
Ur.broj: 2182/12-02/16-1 OPĆINSKI NAČELNIK
Rogoznica, 10.03.2016. Sandra Jakelić

 

 DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

A2.1. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva u 2016. godini

A3.1 Uputa za prijavitelje

B1 Opći podatci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

 

Napišite komentar

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close