JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Rogoznica

0

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Plana prijema u službu polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Općine Rogoznica za 2016. godinu, Načelnica raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Općini Rogoznica

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. stručni suradnik za pravno-normativne poslove / VŠS, 1 izvršitelj/ica
  Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne, pravne i opće poslove

Uvjeti:

 • stručni prvostupnik/ca (baccalaurea) javne uprave / VŠS
 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

 1. upravni referent-administrativni tajnik / SSS, 1 izvršitelj/ica

Jedinstveni upravni odjel

Uvjeti:

 • stupanj srednje stručne spreme upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke / SSS
 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1 toč 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).

 

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sljedeće priloge:

 

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Rogoznica (za stručno osposobljavanje), 22 203 Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17,  u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

           

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Rogoznica.

 

 

 

                                                                                              NAČELNICA

                                                                                              Sandra Jakelić,v.r.

 

Klasa: 130-01/16-10/3

Ur.broj: 2182/12-02/16-1

Rogoznica, 15. veljače 2016.

 

 

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. rogoznica.hr
 3. Pismohrana, ovdje

Napišite komentar