Odluka načelnice o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2018. godini

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2018. godinu, Klasa: 402-04/18-40/1, Ur. broj: 2182/12-02/18-1 od 21. veljače 2018. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose

razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u kulturi i projekte koje provode udruge civilnog društva za 2018. godinu, objavljen dana 21. veljače 2018. godine.

 

Članak 2.

U 2018. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

HPK SV. MIHOVIL
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1.      Poučne staze i planinarski putevi na području Općine R. 5.000,00 kn

 

Udruga IZVOR LJUBAVI
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2.      Informiranje i edukacija 5.000,00 kn

 

KUD TOMISLAV
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3.      Promocija Općine kroz programsko kulturno ljeto 2018 10.000,00 kn

 

Lovačko društvo JAREBICA
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
4.      Unaprjeđenje lovstva 20.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5.      Lađa kulture 10.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2018. godinu, i to:

  • za projekte Poučne staze i planinarski putevi na području Općine Rogoznica te Unapređenje lovstva na razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100011 – donacije udrugama civilnog društva za rekreaciju, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekte Promociju Općine kroz programsko kulturno ljeto te Lađa kulture na razdjelu 002, glavi 01, programu 1014, aktivnosti A100002 – sufinanciranje kulturnih manifestacija, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Informiranje i edukacija na razdjelu 002, glavi 01, programu 1012, aktivnosti A100005 – zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, kontu 381 – tekuće donacije u novcu.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

                                                                                           NAČELNICA:

Sandra Jakelić

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u kulturi.PDF

 

 

 

 

Comments are closed.