ODLUKA o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. na javnu raspravu

0

Na temelju čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“ br. 64/08) Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. (u daljnjem tekstu SRP Općine Rogoznica) na javnu raspravu

 

čl. 1

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

čl. 2

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP-a Općine Rogoznica koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica.

 

čl. 3

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel će objaviti Informaciju o javnoj raspravi u Općini Rogoznica i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

  • Datum početka i datum završetka javne rasprave,
  • Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
  • Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
  • Tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

 

čl. 4

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP-a Općine Rogoznica započeti će dana 21. prosinca 2017. godine i trajat će do 22. siječnja 2018. godine.

Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak Studije te Nacrt SRP-a Općine Rogoznica biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.rogoznica.hr.

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine  Rogoznica dostaviti će stratešku studiju i SRP Općine Rogoznica i na mišljenje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

čl. 5

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 21. prosinca 2017. godine do 22. siječnja 2018. godine svakog  radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorima Doma matice, Obala hrvatske mornarice br. 2.

 

čl. 6

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se dana 12.01.2018.

u 10,00 sati u prostorijama Doma matice, Obala hrvatske mornarice br. 2.).

Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, izrađivača SRP-a Općine Rogoznica  i ovlaštenika.

 

čl. 7

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske Mornarice 17, 22203 Rogoznica ili na e-mail adresu: nina@rogoznica.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

Klasa: 351-03/17-30/3

Ur. broj: 2182/12-02/17-31

Rogoznica, 11. prosinca 2017.

 

 

Općinska načelnica

Sandra Jakelić

 

SPUO Rogoznica (Radna verzija 2).PDF

SPUO Rogoznica Netehnicki sazetak (Radna verzija 2).PDF

Comments are closed.