PONOVNA JAVNA RASPRAVA: Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

0

TEKSTUALNI DIO

0-sazetak-za-javnost.PDF

0-granica-obuhvata-plana.PDF

0-pjr-obrazlozenje-medine.PDF

0-pjr-odluka-pp.PDF

GRAFIČKI DIO

0-sadrzaj-nacrt-prijedloga.PDF

1-koristenje-i-namjena-povrsina.PDF

2a-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-promet.PDF

2b-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-odvodnja.PDF

2c-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-stuja-i-posta.PDF

3-uvjeti-koristenja.PDF

4-uvjeti-gradenja.PDF

 

Napišite komentar