25. travnja 2019.

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2019. godini

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2019. godinu, Klasa: 402-04/19-40/1, Ur. broj: 2182/12-02/19-1 od 22. veljače 2019. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose

razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2019. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u kulturi i projekte koje provode udruge civilnog društva za 2019. godinu, objavljen dana 22. veljače 2019. godine.

 

Članak 2.

U 2019. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

HPK SV. MIHOVIL
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1. Poučne staze i planinarski putevi na području Općine R. 5.000,00 kn

 

Udruga IZVOR LJUBAVI
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2. Znanje se dijeli množenjem 5.000,00 kn

 

KUD TOMISLAV
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3. Promocija Općine kroz programsko kulturno ljeto 2019 10.000,00 kn

 

Lovačko društvo JAREBICA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
4. Unaprjeđenje lovstva 20.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5. Lađa kulture 10.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
6. Eko patrola 5.000,00 kn

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2019. godinu, i to:

  • za projekte Poučne staze i planinarski putevi na području Općine Rogoznica te Unapređenje lovstva na razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100011 – donacije udrugama civilnog društva za rekreaciju, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekte Promociju Općine kroz programsko kulturno ljeto te Lađa kulture na razdjelu 002, glavi 01, programu 1014, aktivnosti A100002 – sufinanciranje kulturnih manifestacija, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Znanje se dijeli množenjem na razdjelu 002, glavi 01, programu 1012, aktivnosti A100005 – zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Eko patrola na razdjelu 002, glavi 01, programu 1005, aktivnosti A100001 – čišćenje mora, kontu 381 – tekuće donacije u novcu.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić, v.r.

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u kulturi.PDF