15. travnja 2024.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 8/22), članka 3. Plana rasporeda kioska, trgovačkih mobilnih kućica i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Rogoznica KLASA: 363-06/24-01/3, URBROJ: 2182-12-02/24-2 od 15. travnja 2024. godine i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje

javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

 

Natječaj javne površine.PDF