2. srpnja 2024.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Rogoznica Prijedlog plana za treću ponovnu javnu raspravu.

Na temelju članka 96. a u svezi članka 104. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 – u daljnjem tekstu: ZPU), članka 59. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23), Mišljenju Ministarstva prostornog uređenja,  graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, u postupku ishođenja suglasnosti (KLASA: 350-02/24-14/12; URBROJ: 531-08-1-1-24-2, od 06. lipnja 2024. godine) i Zaključka općinske načelnice Općine Rogoznica  KLASA: 350-02/22-01/3, URBROJ: 2182-12-02/24-67 od 18. lipnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

1.  Objavljuje se III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica koja će trajati 30 dana, od 02. srpnja 2024. do 01. kolovoza 2024. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica za III. ponovnu javnu raspravu u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Ulica hrvatske mornarice br. 2.  Rogoznica svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati i na web stranicama Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.

2.  Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica za III. ponovnu javnu raspravu održat će se dana 03. srpnja 2024. u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Ulica hrvatske mornarice br. 2.  Rogoznica, sa početkom u 10:00 sati.

3.    Tijekom trajanja javne rasprave nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica za III. ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su predmet III. ponovne javne rasprave,  odnosno  koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog iz II. ponovne javne rasprave iz studenoga 2023. godine.

Druge primjedbe neće se uzimati u razmatranje.

Primjedbe i prijedlozi iz ove točke mogu se dati:

a) u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;

b) pismene prijedloge i primjedbe nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine Rogoznica, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, najkasnije zaključno sa 01. kolovoza 2024. godine.

4. Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PO OVLAŠTENJU

PROČELNICA JUO

Dragana Zeba