14. ožujka 2016.

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji, 11. ožujka 2016. (petak).

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 109/95 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 360-01/16-10/2, Urbroj: 2182/12-02/16-1, od 03. ožujka 2016. godine, Načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

 

 

 1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rogoznica.

 

 1. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

 

 1. Prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja
  • izjavu na obrascu u izvorniku, koji je u prilogu, da nije pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije, te da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela sjedišta gospodarskih subjekta kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja
  • BON-1, a za obrtnike izvješće za posljednje dvije financijske godine, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja
  • Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost ponuditelja (BON-2) u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja
  • polica osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti izvođač mogao učiniti investitoru ili drugim osobama – osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti
  • izjava kojom odgovorna osoba za sebe i pravnu osobu izjavljuje nekažnjavanost prema Izjavi koja je prilogu natječajne dokumentacije
  • potvrda da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Rogoznica ako ih ima ili ih je imao, ovjerenu od Općine Rogoznica
  • popis istih ili sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja, te da su poslovi izvršeni i obavljeni prema pravilima struke
  • izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje predmetnih poslova (dokaz: popis zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom, te popis mehanizacije, alata i ostale opreme i izjava na izvorniku obrasca)
 • dokaz da ponuditelj ima u stalnom radnom odnosu minimalno 5 djelatnika (potrebno dostaviti elektronički ispis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz da ponuditelj u vlasništvu ima minimalno:
  • 1 finišer za asfalt
  • 1 grejder
  • 1 valjak min. 9 tona
  • 1 kamion kiper
 • ponuditelji su obvezni dostaviti bezuvjetno (na „prvi poziv“ i „bez prigovora“) bankarsko jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 50.000,00 kn, na rok od 60 dana od dana dostave ponuda, a za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno nedostavljanja bankarskog jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Traženo jamstvo obavezno se dostavlja u izvorniku,
 • troškovnik, popunjen i ovjeren od podnositelja ponude.

 

 1. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu.

 

 1. Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, tel: 022/559 040, fax: 022/558 136, e-mail: rogoznica@si.htmet.hr, www.rogoznica.hr.

Natječajna dokumentacija na upit se može dobiti putem elektronske pošte, a može se preuzeti i sa web stranice Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.

 

 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica; s naznakom „natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta – ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja. Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa ponuditelja.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenja punomoći, koji će o terminu otvaranja biti naknadno obaviješteni.

 

 1. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

 1. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica.

 

 1. Općinsko vijeće zadržava pravo, da u skladu sa svojim interesom ne prihvati niti jednu ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, ne navodeći razloge takvog postupanja.

 

Načelnica

 

Sandra Jakelić

Dokumentacija za preuzimanje:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE_ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA_OPCINA ROGOZNICA

JAVNI POZIV_ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA_OPCINA ROGOZNICA

TROSKOVNIK_ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA_OPCINA ROGOZNICA