13. travnja 2017.

II. ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica KLASA: 350-03/13-30/3, UR.BROJ: 2182/12-02/17-64, od 12. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

 

1. II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE trajat će od 20. travnja 2017. do 28. travnja 2017. godine.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 20. travnja 2017. godine u 11,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE, primaju se do 28. travnja 2017. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

2PJR_2017-_SAŽETAK_

II_2PJR_ODLUKA_

2PJR__2017_OBRAZLOZENJE_MEDINE

Grafika:

0. Granica obuhvata plana

1. Koristenje i namjena povrsina

2a Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-promet

2b Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-odvodnja

2c Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-stuja i posta

3 Uvjeti korištenja

4 Uvjeti građenja