13. studenoga 2018.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE ROGOZNICA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE

U VLASNIŠTVU OPĆINE ROGOZNICA

kat. čest. broj 857 zgr, zk. ul. 5247 KO Rogoznica

(„stara škola“ u Jarebinjaku)

Općina Rogoznica objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za kupoprodaju nekretnine:

 • čest. broj 857 zgr
 • KO Rogoznica
 • ul. 5247
 • škola i dvorište, ukupne površine 1.269 m2
 • u naravi „stara škola“ u Jarebinjaku,
 • korisna površina: prizemlje = 89,97 m2 i kat = 79,25 m2
 • komunalno opremljeno.

Nekretnina se nalazi, prema konačnom prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.

Cilj ovog javnog poziva je samo prikupljanje podataka o zainteresiranim investitorima, utvrđivanje namjene i djelatnosti koja će se u budućoj građevini obavljati, te utvrđivanje visine kupoprodajne cijene, a prikupljeni podaci će služiti kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za prodaju predmetne nekretnine, koji će biti naknadno raspisan, a na koji će se trebati javiti svi zainteresirani investitori.

Početna cijena za prodaju nekretnine iz ovog Javnog poziva utvrđena je od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Damira Alfiera, dipl. ing. građ. iz Šibenika, u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti, iz srpnja 2015. godine, te iznosi 1.040.000,00 kuna.

Općina Rogoznica poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave svoje pismo namjere za kupoprodaju predmetnog prostora, a koje pismo sadrži sljedeće podatke:

 • naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
 • kratki opis djelatnosti kojom se pravna ili fizička osoba bavi,
 • djelatnost koja se planira obavljati u predmetnoj građevini koja se namjerava kupiti,
 • kratki opis planirane ponude u predmetnoj građevini s planom i programom rada,
 • očekivani broj novozaposlenih osoba odnosno drugih aktivnosti koje će se obavljati u predmetnoj nekretnini,
 • posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti,
 • ponuđena cijena kupoprodaje.

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu: Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 7, 22 203 Rogoznica, s naznakom „Iskaz interesa za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Općine Rogoznica“.

Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 15. prosinca 2018. godine.

Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene nekretnine i ne obvezuju Općinu Rogoznica, kao ni zainteresirane osobe na kupoprodaju predmetne nekretnine.

Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za kupoprodaju predmetne nekretnine, koji će naknadno biti raspisan sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Rogoznica, a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Uvid u nekretninu može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati u službenim prostorijama Općine Rogoznica, na adresi Ulica Hrvatske mornarice 7, 22 203 Rogoznica, ili putem e-mail-a opcina.rogoznica@si.htnet.hr ili na telefon broj: 022/559 040.

OPĆINSKA NAČELNICA

Sandra Jakelić

 

JAVNI POZIV-ISKAZ INTERESA_ŠKOLA JAREBINJAK.PDF