25. travnja 2019.

Odluku o financiranju projekta i/ili programa za organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 02/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini, Klasa: 402-04/19-40/2, Ur. broj: 2182/12-02/19-1 od 22. veljače 2019. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa za organizaciju

sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte za organizaciju sportskih manifestacija u 2019. godini, objavljenog dana 22. veljače 2019. godine.

 

Članak 2.

U 2018. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

Jedriličarski klub VAL
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
13. Rogoznički kup – državno povjerenstvo 6.000,00 kn

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2019. godinu, na razdjelu 002, glavi 01, programu 1004, aktivnosti A100002, kontu 381 – tekuće donacije sportskim organizacijama.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić, v.r.

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa org.sport.manifestacija.PDF