2. rujna 2019.

Obavijest o prijemu u službu na određeno vrijeme

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08, 61/11 i 04/18):

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 02. rujna 2019. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent za komunalnu infrastrukturu“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 10. rujna 2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent za komunalnu infrastrukturu“:

Obavlja poslove nadzora i praćenja izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture, utvrđivanja i obračuna komunalnog doprinosa, prati pozitivne propise iz svog područja djelovanja te sudjeluje u izradi akata iz istog područja, a po potrebi obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.448,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. Opći upravni postupak
  3. Komunalno gospodarstvo
  4. Službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu– manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

 

OBAVIJEST_referent za komun.infr.PDF

OGLAS_referent za komunalnu infrastrukturu.PDF