23. rujna 2019.

Obavijest o prijemu u službu na određeno vrijeme

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08, 61/11 i 04/18):

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 23. rujna 2019. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 01. listopada 2019. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta „viši referent za računovodstvo i financije“:

Obavlja knjigovodstveno–računovodstvene poslove po nalogu voditelja Odsjeka, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika, ažurira i uredno vodi financijsko – materijalno knjigovodstvo, redovito prati zaduženja i naplatu potraživanja, a po potrebi obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,10, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.448,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:

 1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
 2. Javne financije
 3. Opći upravni postupak

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18),
 • Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 127/17),
 • Zakon o lokalnim porezima (NN, br. 115/16 i 101/17),
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13),
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18),
 • Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) – članci od 1. do 246.
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09),
 • Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18).

 

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu– manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

 

OBAVIJEST_viši referent za računovodstvo i financije.PDF

OGLAS_viši referent za računovodstvo i financije.PDF