14. veljače 2013.

JAVNI POZIV

Na temelju članka 6. Statuta Općine („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije”, broj 9/09), te članaka 4. i 6. Odluke o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije”, broj 10/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ZAHTJEVA na izdavanje DOZVOLA
za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Rogoznica

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području i s područja Općine Rogoznica u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije”, broj 10/12).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti trgovačka društva i obrtnici s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba čije je sjedište ili prebivalište na području Općine Rogoznica.

 

III.

Ukupni broj dozvola koji se izdaje:
Općina Rogoznica izdaje ukupno 7 dozvola.

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:
Na rok od 5 godina

Iznos naknade za izdavanje dozvola:
Jednokratna naknada u iznosu od 2.000,00 kuna

Ukupan broj dozvola koje traži prijevoznik:
Dozvolu u upravnom postupku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica po načelu – jedna dozvola za jedno vozilo.

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:
Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza,
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu,
 • Dokaz da je u vlasništvu ili leasingu vozilo za koje posjeduje Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,
 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Rogoznica koja izdaje dozvolu,
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 15 dana od dana objave ovog poziva,
 • Presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Rogoznica,
 • Izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Obrtnicu za obrtnike, odnosno Rješenje o upisu u registar Trgovačkog suda za trgovačka društva,
 • Cjenik usluga koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvola. Cjenik prijevoza mora sadržavati slijedeće:
  • početak vožnje,
  • dnevna vožnja svakog započetog kilometra,
  • vožnja noću, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom
  • svakog započetog kilometra je 30% veća od dnevne vožnje,
  • prijevoz osobne prtljage po komadu.
  • čekanje svakog započetog sata,
 • Broj žiro računa poslovne banke,
 • OIB.

Prijevoznik je dužan u zahtjevu navesti ime i prezime s prebivalištem i sjedištem, kontakt telefon, te registarski broj vozila za koji se izdaje dozvola.
Maksimalni iznos cijena, prijevoznicima kojima se izda dozvola, sukladno članku 26. Odluke o autotaksi prijevozu osoba, utvrditi će Načelnica Općine Rogoznica.

V.

U koliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica utvrđuje listu prioriteta. Kod utvrđivanja liste prioriteta primjenjuju se:

 • Odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, br. 174/04),
 • Duljina prebivališta na području Općine Rogoznica,
 • Duljina rada taksista na području Općine Rogoznica.

VI.

Autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen autotaksi prijevozu putnika koji ima najviše 9 (devet) sjedala uključujući i sjedalo za vozača.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim zakonskih uvjeta, ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila,
 • ugrađeno stražnje svijetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
 • ugrađen uređaj za istodobno uključivanja svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

Osim toga, prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost autotaksi prijevoza mora posjedovati vozilo koje mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,
 • ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE-R 17,
 • ugrađen klima uređaj,
 • ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
 • ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,
 • ugrađeno treće stop svijetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
 • ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,
 • zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).

VII.

Naziv i adresa kojem se zahtjev podnosi:
OPĆINA ROGOZNICA
Jedinstveni upravni odjel
Ulica Hrvatske mornarice 17
22 203 Rogoznica
sa naznakom „ne otvarati – zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza na području i s područja Općine Rogoznica”.

VIII.

Dozvolu u upravnom postupku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica po načelu – jedna dozvola za jedno vozilo.

IX.

Zahtjevi za izdavanje dozvola autotaksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o autotaksi prijevozu osoba (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2012), neće se razmatrati.

X.

Autotaksi prijevoznik, odnosno vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometni
m i dr. značajnim objektima i znamenitostima na području Općine Rogoznica.
Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica će nakon prikupljenih zahtjeva na izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Rogoznica organizirati polaganje ispita autotaksi prijevoznika, odnosno vozača autotaksi vozila. O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

XI.

Vrijeme trajanja Javnog poziva:
Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u Šibenskom tjedniku i na web stranici: www.rogoznica.hr.

XII.

Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica.

Klasa: 340-05/13-01/1
Urbroj: 2182/12-03/13-1
Rogoznica, 07. veljače 2013.

PROČELNIK
Gustav Červar, dipl.ing.građ., v.r.