15. veljače 2013.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

Temeljem članka 84. stavak 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09), Načelnica Općine Rogoznica donijela je 15. veljače 2013. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II) za ponovnu javnu raspravu.
Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Rogoznica.

 

II.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, sadrži tekstualni i grafički dio (granice građevinskog područja) plana te sažetak za javnost.

III.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II upućuje se na ponovnu javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida. Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i putem web-stranica Općine Rogoznica i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.

Javni uvid, u okviru ponovljene javne rasprave, u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II trajat će od 25. veljače do 04. ožujka 2013. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 sati u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 93. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

VI.

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, mogu se dati na slijedeći način:
1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica, najkasnije do 04. ožujka 2013. godine, ili na javnom izlaganju.

2. Građani i udruge:
– upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica, najkasnije do 04. ožujka 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet ponovne javne rasprave Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VII.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II.

VIII.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

 

NAČELNICA

Sandra Jakelić