19. veljače 2013.

Ponovna javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-49, od 15. veljače 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I koja će trajati od 25. veljače do 04. ožujka 2013.
2. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II bit će izložen na javni uvid, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja. 4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 93. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe u okviru ponovljene javne rasprave na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II, primaju se do 04. ožujka 2012. godine.
6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
 – upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
 – davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
 – dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL