20. lipnja 2015.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

       REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr

Klasa: 350-02/14-20/2

Ur.broj: 2182/12-02/14-32

Rogoznica, 19. lipnja 2015.

 

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-31, od 18. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

 

 

1.Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, koja će trajati od 06. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine.

2.Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

3.Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje.

4.Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi definiran je člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13). Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, u okviru ponovljene javne rasprave, primaju se do 13. srpnja 2015. godine.

6.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

        upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,

        dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

 

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL