13. svibnja 2019.

P R O G R A M stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa vježbenik – viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ VSS