19. svibnja 2020.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 2/20) i članka 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica KLASA: 363-05/20-01/5, URBROJ: 2182/12-02/20-2 od 18. svibnja 2020. godine i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18 te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20), općinska načelnica Općine Rogoznica donosi:

NATJEČAJ

za davanje na korištenje

javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

 

 

Natječaj_javne-povrsine_Opcina-Rogoznica_2020.PDF