27. siječnja 2021.

OBAVIJEST kandidatima/kinjama javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općina Rogoznica

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19, 144/20), po raspisanom javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, daje se

 

OBAVIJEST

kandidatima/kinjama javnog natječaja za

imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općina Rogoznica

 

Općinska načelnica Općine Rogoznica raspisala je javni natječaj KLASA: 112-02/21-20/1, URBROJ: 2182/12-02/21-1 od 25. siječnja 2021. godine, za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 7/2021 od 27. siječnja 2021. godine te oglasnoj ploči Općine Rogoznica, kao i na web stranicama Općine Rogoznica www.rogoznica.hr

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 04. veljače 2021. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta “pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela”:

 • upravlja i rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
 • organizira, koordinira i kontrolira rad Jedinstvenog upravnog odjela, brine o zakonitosti i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad,
 • predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte općih akata, programa, planova, izvješća i drugih važnih dokumenata,
 • odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o prestanku službe, obavlja ostale poslove u vezi službeničkih odnosa,
 • vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti JUO ukoliko isti nije raspoređen u rad drugom službeniku,
 • upravlja i vodi postupke javne nabave,
 • prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća te daje tumačenja i obrazloženja iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
 • surađuje s tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama te
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog čelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,81, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.766,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 i 144/20),
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj, br. 47/09),
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, broj, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20),
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, broj 20/10,143/12,152/14, 94/16 i 29/17),
 • Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08,125/11,78/15 i 29/18),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20),
 • Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
 • Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
 • Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16),
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
 • Ovršni zakon (“Narodne novine”, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20),
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine”, broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20),
 • Zakon o proračunu (“Narodne novine”, broj. 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/18),
 • Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 127/17 i 138/20),
 • Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16 i 101/17).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Smatra se da je kandidat/kinja, koji/a nije pristupio/la prethodnoj provjeri znanja, povukao/la prijavu na javni natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili/e najmanje 50% ukupnog broja bodova na provedenom pisanom testiranju.

Na web-stranicama Općine Rogoznica www.rogoznica.hr i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica objavit će se poziv kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da uz prijavu prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

 

 

Obavijest – Pročelnik JUO.PDF

Javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO.PDF

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Sandra Jakelić, v.r.